SÚŤAŽNÝ PORIADOK MEDZINÁRODNÝCH MAJSTROVSTIEV V DOGMARATÓNE

01/2024

Preambula

1. Dogmaratonové akcie (Ďalej len "DM") sú organizované podľa Súťažného poriadku (ďalej jen "SP") a tieto akcie vždy prebiehajú tiež v súlade s Poriadkom na ochranu zvierat.

2. SP rieši systém organizácie DM na území Českej republiky a Slovenskej republiky a hodnotenie týchto akcií.

3. SP musí byť dodržiavaný všetkými účastníkmi DM a to najmä funkcionármi, pracovníkmi a dobrovoľníkmi usporiadateľa, účastníkmi, návštevníkmi aj pomocníkmi každého preteku či akcie.

4. SP je k dispozícii tiež na webových stránkách www.mmdogmaraton.com

Charakteristika

1. DM je náročným kynologickým vytrvalostným športom, pri ktorom sú prekonávané presne stanovené vzdialenosti v určenom časovom limite. Vedie účastníkov k samostatnému rozvíjaniu fyzických a mentálnych (napr. orientačných) schopností. Rozvíja súhru a vzájomné pochopenie človeka a psa.

2. Psovod je so psom pri DM spojený buď postrojom a vodítkom pripnutým k bedernému pásu alebo vedie psa iba na vodítku. Dovolené je aj striedanie oboch variánt. V žiadnom prípade nie je dovolené ísť so psom "na voľno".

3. DM akcie sú obvykle usporiadané na 42 km s toleranciou +- 5 km. Za najkratšiu DM akciu v rámci Medzinárodných majstrovstiev v dogmaratóne (Ďalej len "MMDM") je možné rešpektovať pretek na 37km a naopak nejdlhšiu vo vzdialenosti 47 km.

4. Účastníci sú pri všetkých akciách MMDM odkázaní sami na seba a registráciou na každý jednotlivý pretek prehlasujú, že sa zúčastňujú akcie výhradne na vlastné nebezpečie, súhlasia s pravidlami a propozíciami jednotlivých pretekov a sú si plne vedomí úplnej vlastnej zodpovednosti za seba a svojho psa. Účastníci tiež zodpovedajú za škody spôsobené sebou či ich psom.

Zodpovednosť a kompetencie

1. SP navrhuje technický výbor (ďalej len "TV") MMDM tak, aby vyhovoval aktuálnym potrebám.

2. TV upravuje SP podľa problémov novovzniknutých v danej sezóne pre sezónu nasledujúcu a vo výnimočných prípadoch aj počas sezóny.

3. V prípade hlasovania TV o akejkoľvek zmene, musí byť zmena odsúhlasená nadpolovičnou väčšinou členov TV.

4. TV je zložený zo zástupcov usporiadateľov DM akcií a kontroluje predovšetkým dodržovanie SP.

5. Za dodržovanie SP na danej akcii zodpovedá vždy hlavný organizátor či riaditeľ pretekov.

Termínový kalendár

1. Termínový kalendár obsahuje zoznam všetkých schválených akcií v danej sezóne, které budú súčasťou MMDM podľa tohto SP.

2. Termínový kalendár zostavuje a schvaľuje TV podľa prihlášok od usporiadateľov jednotlivých akcií. Prihlášky organizátori posielajú vždy a výhradne na email poradatel@mmdogmaraton.com

3. Uzávierka prihlášok do termínového kalendára podávaná usporiadateľom je vždy 1. decembra.

4. Termínový kalendár je zverejnený vždy 31. decembra na webových stránkach www.mmdogmaraton.com

Povinnosti usporiadateľa

1. Prezentácie pretekárov – pri prezentácii predloží účastník platný očkovací preukaz či Europas psa s príslušným potvrdením o povinnom očkovaní a potvrdení o tom, že je pes riadne čipovaný. Každá akcia môže mať ešte doplňujúce individuálne požadavky nad rámec SP. Usporiadateľ odovzdá pretekárovi štartovné číslo alebo štartovaciu kartu, mapu a itinerár trate.

2. Registrácia – Usporiadateľ môže pri registrácii či prezentácii požadovať kontaktné informácie na ďalšiu osobu, pre prípad mimoriadnych udalostí, hlavne zranenia pretekára či postaránia sa o psa.

3. Štartovné – Nie je jednotné a usporiadatelia jednotlivých akcií ho stanovia v propozíciách preteku a uvedú spôsob úhrady.

4. Povinná výbava – organizátori DM akcie vždy už v propozíciách uvedú povinnú výbavu. Usporiadateľ si sám zvolí spôsob kontroly povinnej výbavy podľa vlastného uváženia. Kontrola môže prebiehať na štarte, na trati alebo v cieli (eventuálne mix týchto variánt). Nevyhnutnú výbavu určuje charakter a náročnosť konkrétneho preteku. Vždy je v predpísanej povinnej výbave nabitý mobilný telefón, pitná voda pre pretekára (0,5l minimálne vo fľaši alebo inej nádobe), fľašu alebo inú nádobu s pitnou vodou pre psa (0,5l na jedného psa), miska na vodu pre psa, príslušná mapa danej oblasti (postačí tá, ktorú obdržíte od usporiadateľa), lekárnička obsahujúca 1x obväz hotový, 1x ovíňadlo elastické, 5x náplasť s vankúšikom, 1x izotermická fólia a dve topánočky pre každého psa, s ktorým pretekár vyrazí na trať. Pitná voda pre psa aj človeka môže byť v jednej nádobe. Organizátor sám rozhodne, či uvedie do povinnej výbavy eště ďalšie vybavenie, ako je napríklad strava pre psa (objem podľa uváženia pretekára), čelová lampa či baterka, občiansky preukaz, preukaz poistenca apod.

5. Doporučená výbava – usporiadateľ podľa charakteru a náročnosti akcie môže doporučiť ďalšiu výbavu, ktorá nie je povinná a nepodlieha kontrole.

6. Trať – Rešpektuje akékoľvek zásady ochrany životného prostredia

7. Mapa – usporiadatelia DM zverejnia mapu preteku nejneskôr 3 dni pred konaním preteku. V mape musia byť označené štandardné kontrolné body, tajné kontrolné body nemusia byť označené.

8. Itinerár a značenie trasy – Itinerár obdrží účastník od usporiadateľa pri prezentácii a o značení trasy bude informovaný na briefingu.

9. Časový limit – Organizátori jednotlivých akcií stanovia časový limit, do kedy je nutné trať DM dokončiť. Minimálny limit je však 10h. Tí účastníci, ktorí akciu dokončia po uplynutí časového limitu alebo akciu predčasne ukončia či sú usporiadateľom diskvalifikovaní, tým nie sú započítané body za umiestnenie do konečnej klasifikácie MMDM.

10. Nuancie – sú určované v propozíciách usporiadateľa. DM akcie pripúšťajú "psí nosič", v ktorom pes nesie časť povinnej záťaže, nikdy však nie viac než tretina živej hmotnosti psa. Účastník môže nastúpiť aj s viac psami, pričom sa automaticky musí znásobiť podľa počtu psov povinná výbava resp. výbava, ktorá je určená pre psov (strava, voda, topánočky). Pretekár štartujúcí s viacerými psami, musí so všetkými prejsť cieľom v danom časovom limite, inak nie je zaradený do klasifikácie a jeho výsledok je anulovaný.

11. Plemená psov – DM je otvorený ľubovoľným plemenám aj krížencom. Pes musí absolvovať trať "po svojich" a prejsť veterinárnou kontrolou na štarte či veterinárnou kontrolou v cieli.

12. Pracovná trieda – na niektorých pretekoch MMDM bude umožnené plniť pracovnú triedu pre klub severských psov. Pre zistenie konkrétnych informácií je ale potreba informovať sa priamo na klube severských psov, ktorý pracovnú triedu potvrdzuje. Usporiadatelia jednotlivých pretekov nemajú právomoc potvrdzovat pracovní triedu.

13. Informácie o briefingu – pri briefingu budú účastníci poučení, či budú mať možnosť behom akcie dopĺňať vodu a potraviny z miestnych zdrojov, aký je režim na trati (prírodné rezervácie, chránené územie apod.), či sa nezmenila trasa, aký je spôsob značenia a ďalšie dôležité informácie.

14. Kategórie – MMDM je rozdelený na štyri kategórie a to muži do 40 rokov a nad 40 rokov veku a ženy do 35 rokov a nad 35 rokov veku. Pokiaľ má usporiadateľ akcie kategórie rozdelené napr. iba muži a ženy či inak rozdelené vekové kategórie oproti celkovej klasifikácii MMDM nemá usporiadateľ povinnosť vyhlásiť výsledky rozdelené do štyroch kategórií podľa SP MMDM, ale do MMDM budú započítané výsledky podľa rozdelenia veku viď nižšie v tomto bode č.14 a nižšie v SP v odstavci "kategórie" a usporiadatelia ich zašlú na adresu poradatel@mmdogmaraton.com,

15. Štart – pretekári v jednotlivých kategóriách štartujú v časovom okne, ktoré môže mať minimálnu dĺžku 60 minút a maximálnu dĺžku 120 minút. Čas zahájenia štartovného okna a spôsob štartovania v ňom si určuje každý usporiadateľ individuálne. Účastníkom, ktorím usporiadateľ umožní štart po uplynutí štartovacieho okna, sa v týchto prípadoch počíta čas od konca štartovného okna alebo od prideleného času na štartovnej listine.

16. Meranie preteku – usporiadateľ má povinnosť zaistiť meranie časomierou, ktorá
meria čas elektronicky či pomocou čipov, ktoré každý pretekár obdrží pri prezentácii

17. Kontrolné body – usporiadateľ môže na trase zriadiť ľubovoľný počet kontrolných bodov. Kontrolné body sú stále alebo tajné (eventuálne oboje).

18. Občerstvovacie stanice – usporiadateľ má povinnosť zaistiť na trati jednu občerstvovaciu stanicu, kde bude pre pretekárov aj psov k dispozícii občerstvenie, voda a iné nápoje.

19. Odvoz účastníkov v núdzi – pokiaľ je to v možnostiach organizátora, tak môže zabezpečiť prevoz odstupujúcich účastníkov do priestoru cieľa. Je možné prevoz stanoviť už v propozíciách, ako krajnú možnosť a napr. len v prípade núdze. Usporiadateľ si individuálne môže uviesť v propozíciách formu finančnej spoluúčasti na prevoze.

20. Štátna správa – usporiadateľ musí riadne a včas požiadať o povolenia miestne príslušné orgány štátnej správy a ďalšie inštitúcie podľa miesta konania akcie.

21. Zázemie – usporiadateľ musí zaistit v priestore zázemia svojej akcie minimálne jednu dámsku a jednu pánsku toaletu

22. Banner – usporiadateľ je povinný mať v mieste konania svojej akcie vyvesený reklamný banner MMDM

23. Príspevok usporiadateľa na ceny MMDM – usporiadatelia pošlú za zaradienie preteku do MMDM čiastku 1.500 Kč na číslo účtu: 1016592375/5500 a to najneskôr 14 dní pred pretekom.

Povinnosti účastníka

1. Prihlásenie – prihlásením súhlasí a prehlasuje, že bude dodržiavať podmienky vypísané pre danú akciu. Usporiadateľ môže pri udaní dôvodu prihlášku odmietnuť, najmä pri presiahnutí limitu počtu účastníkov alebo pri diskvalifikácii pretekára na predchádzajúcej akcii (nevhodné správanie, nevhodné zaobchádzanie so psom, poškodzovanie dobrého mena preteku apod.). Diskvalifikácia za neoznačenie všetkých kontrolných bodov či nedokončenie preteku nie je dôvodom k odmietnutiu prihlášky. Prihlásenie je platné, až po zaplatení štartovného. Usporiadateľ si sám v propozíciách určí, či na jeho akcii bude možnosť štartovné prevádzať či vôbec a či je štartovné vratné či vôbec.

2. Vekové obmedzenia – účastníci musia byť starší ako 18 rokov. V prípade účastníka vo veku 15-18 rokov je treba usporiadateľovi predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu. V prípade účastníka mladšieho ako 15 rokov, musí tento účastník absolvovať pretek v doprovode dospelej osoby a pokiaľ tá osoba zároveň nie je zákonným zástupcom, tak tiež predloží súhlas zákonného zástupcu.

3. Vek psov – minimálny vek psa pre účasť na preteku je 18 mesiacov.

4. Veterinárne predpoklady – pri prezentácii psovodi predložia platný očkovací preukaz či Europas s potvrdením o platnom povinnom očkovaní podľa aktuálnych veterinárnych podmienok. Pes musí byť čipovaný. Na každom preteku môžu byť odlišné veterinárne požiadavky, ktoré môže usporiadateľovi nariadiť Krajská veterinárna správa či veterinárny dozor. V propozíciách jednotlivých akcií môžu byť veterinárne podmienky ďalej upresnené, prípadne rozšírené.

5. Doping – majiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby pes nebol pod vplyvom dopingu. Usporiadateľ je oprávnený urobiť dopingovú kontrolu u ľubovoľného psa prihláseného na akciu.

6. Pohyb na trati – účastníci sa pohybujú vždy len v smere trasy, ktorý určil usporiadateľ, pokiaľ možno jednotlivo alebo vo dvojiciach. Účastníci sa musia pohybovať po trase a v smere určenom usporiadateľom. Doprovod nesmie pretekárovi robiť tzv. vodiča, teda pohybovať sa musí vždy na úrovni pretekára alebo za ním. Nie je povolené, aby doprovod bol pred pretekárom. Doprovod tiež nesmie pretekárovi niesť povinnú výbavu.

7. Kontrolné body – Pretekár musí mať v štartovacej karte či štartovnom čísle označené všetky kontrolné body po dobehnutí do ciela, v opačnom prípade je diskvalifikovaný. Pokiaľ pretekár štartovaciu kartu či číslo stratí, musí o tom okamžite telefonicky informovať usporiadateľa, ďalej kontrolné body označí do mapy alebo na iný papier a na každej kontrole si urobí selfie, kde bude zreteľne označený dátum a čas uskutočnenia fotografie, čo potom v cieli ako dôkaz predloží usporiadateľovi. Chýbajúce fotografie, neupozornenie okamžite telefonicky na vznik tejto skutočnosti usporiadateľa, nejasné označenie dátumu a času na fotke alebo neoznačené kontrolné body v mape či na inom papieri povedú k diskvalifikácii. Po predchádzajúcej telefonickej dohode s usporiadateľom, je možné v prípade straty mapy, a pokiaľ u seba pretekár nemá iný papier, uznať len selfie. Pokiaľ sa pretekár chce vrátiť na trať a dobehnúť si označiť chýbajúcu kontrolu, určite tak môže učiniť, ale čas mu beží ďalej až do doby, než odovzdá kartu s označenými kontrolami usporiadateľom a ukončí pretek. V prípade, že pretekár nemal možnosť kontrolu označiť (bola np. odcudzená), tak je povinný zavolať z miesta kontroly usporiadateľom a v cieli predloží usporiadateľom nezvratný dôkaz (foto alebo video) z miesta kde sa mala kontrola nachádzať. Ideálne je natočiť miesto kontroly, kde je napr. rázcestník alebo nejaký bod, ktorý je špecifický pre dané miesto. Usporiadateľ môže vo výnimočných prípadoch značenie jednotlivých kontrol zmenit (np. povinné selfie, opísanie hesla z rázcestníku apod.).Pretekári o tejto zmene budú informovaní na briefingu.

8. Briefing – Mapa a informácie zverejnené pred pretekom na webových stránkach alebo Facebooku usporiadateľa, či zaslané usporiadateľom na email pretekára sú len orientačné a okrajové. Definitívna trasa, prípadné zmeny v značení a ďalšie detaily budú povedané pri briefingu, teda v deň konánia preteku. Povinnosťou usporiadateľa nie je upozorniť pretekárov na zmeny písomne predom. Usporiadatelia majú povinnosť briefing uskutočniť a na ňom všetky nové okolnosti zdeliť a upozorniť pretekárov na tieto zmeny. Upozorňujeme, že neúčasť pretekára na briefingu, nemôže byť dôvodom pre sťažnosť na usporiadateľa preteku, že pretekár nedokončil pretek alebo bežal inokadiaľ, pretože mal zastaralé informácie alebo nesúhlasila trasa, či nastala zmena pravidiel. Pretekár, ktorý briefing nestihol, sa sám na usporiadateľa obráti pred svojím štartom a požiada ho o informácie, ktoré zazneli na briefingu.

9. Zodpovednosť účastníka – účastník je plne zodpovedný za správanie svoje a svojho psa po celú dobu konania akcie, a to ako na trati, tak v priestore ubytovania alebo štartu a ciela. Je striktne zakázané používať fyzické podnecovanie a bolesť pôsobiace pomôcky. Účastníci tiež zodpovedajú za škody spôsobené nimi či ich psom. Účastník je povinný poskytnúť psovi v prípade potreby prvú pomoc a vyhľadať pomoc najbližšieho veterinárneho lekára. Pokiaľ to vyžaduje zdravotný stav psa, musí ho z akcie vyradiť. V takom prípade nie je účastník klasifikovaný. Účastník je povinný ohlásit usporiadateľovi, že odstupuje z konania akcie a opúšťa trať alebo miesto konania.

10. Trestanie psov – fyzické trestanie psov je zakázané. Výnimkou je rozohnanie bitky psov.

Kategórie

Účastníci sú rozdelení do kategorií: DMM1 – muži do 40 rokov, DMM2 – muži nad 40 rokov, DMW1 – ženy do 35 rokov, DMW2 – ženy nad 35 rokov. Rozhodujúci je rok narodenia – pokiaľ muž (žena) nedosiahne v danom kalendárnom roku 41 (36) rokov je zaradená(a) do DMM1 (DMW1). V jednej sezóne nie je možné byť klasifikovaný v dvoch rôznych kategoriách.
Na každom jednotlivom preteku seriálu MMDM by mali byť pretekári zaradení do tej kategórie, kam skutočne podla veku v deň preteku spadajú a pretekať vo svojej kategórii podľa propozícií jednotlivých pretekov. Aj vzhľadom k tomu, že každý pretek môže kategórie mať individuálne a odlišné než iný pretek seriálu MMDM. To však nesúvisí s bodovaním do seriálu MMDM, do ktorého budú výsledky jednotlivých pretekov zapísané s rozdelením kategórií podľa SP MMDM, teda DMM1 – muži do 40 rokov, DMM2 – muži nad 40 rokov, DMW1 – ženy do 35 rokov, DMW2 – ženy nad 35 rokov.

Príklad – Pretekár, ktorý absolvuje 3 preteky vo veku 40 a jeden vo veku 41, bude v pohári klasifikovaný ako DMM2/DMW2. Výnimka môže nastať, ak pretekár podľa ročníka narodenia spadá pre účely celkovej klasifikácie MMDM do DMM2/DMW2, no reálne tohoto veku dosiahne až +1 deň po termíne konania posledného preteku zo seriálu (nezávisle na tom, či ho absolvuje alebo nie), môže si požiadať o výnimku a byť hodnotený v danej sezóne v DMM1/DMW1. Takto je potreba učiniť písomnou žiadosťou na email: poradatel@mmdogmaraton.com a to nejneskôr do konca apríla daného roku.

Bodovanie MMDM

Spôsob bodovania MMDM je určený TV. Boduje sa 30 nejrýchlejších pretekárov:
1. Miesto – 15 bodov
2. Miesto – 14 bodov
3. Miesto – 13 bodov
4. Miesto – 12 bodov
5. Mieto – 11 bodov
6. Mieto – 10 bodov
7. Miesto – 9 bodov
8. Miesto – 8 bodov
9. Miesto – 7 bodov
10. Miesto – 6 bodov
11. Miesto – 5 bodov
12. Miesto – 4 body
13. Miesto – 3 body
14. Miesto – 2 body
15. až 30. Miesto – 1. bod.

Do bodovania sa započítávajú výsledky oficiálnych akcií zaradených do Československého pohára v dogmaratóne ("ďalej len MMDM"). Zoznam akcií nájdete v termínovom kalendári MMDM. Bodovanie sa rozlišuje podľa kategórií muži do 40 rokov a nad 40 rokov a ženy do 35 rokov a nad 35 rokov. Pretekári obdržia vždy príslušný počet bodov podľa kategorií za umiestnenie, body získa vždy iba 30 nejrýchlejších pretekárov viď tabuľka vyššie. Do celkovej klasifikácie MMDM sa pretekárovi počítajú body zo štyroch jeho nejlepších výsledkov v danej sezóne. V prípade zhodného počtu bodov zo štyroch najlepších pretekov jedného alebo viac pretekárov v danej sezóne rozhodujú o celkovom umiestnení postupne tieto ďalšie kritériá: Celkový počet prvých miest, druhých miest, tretích miest, celkový počet bodov zo všetkých absolvovaných pretekov, počet dokončených pretekov spadajúcich do MMDM v danej sezóne. Pokiaľ sú všetky tieto kritéria zhodné, tak pretekári majú rovnaké umiestnenia. Vyhlásenie MMDM prebehne na poslednej oficiálnej akcii sezóny a to na preteku Beskydský Winter Dog Race viď termínový kalendár. Seriál MMDM bude oficiálne vyhlásený len v prípade, že prebehnú minimálne 4 preteky.

Porušenie pravidiel, sankcie, protesty

1. Porušenie pravidiel – Môže nahlásiť riaditeľovi preteku usporiadateľ, pretekár alebo tretia osoba. Oznámenie môže byť ústnou formou za svedectva minimálne 2 ďalších osôb a následne aj písomné, ideálne ihneď po príchode do cieľa či mob. telefónom z trate. Oznámenie musí prebehnúť nejneskôr 2 hodiny pred plánovaným vyhlásením výsledkov.

2. Protesty a výpovede – účastník, ktorý je postihnutý hlásením o priestupku proti pravidlám alebo je priestupku účastný, má právo na výpoveď u vedenia akcie a môže vzniesť ústnu (za svedectva minimálne 2 ďalších osôb) a potom písomný protest proti ohláseniu.

3. Vedenie preteku a osoby rozhodujúce o porušení pravidiel, sankciách a protestoch – sa skladá z riaditeľa preteku alebo z riaditeľa preteku a ním poverených osôb.

4. Disciplinárne riadenie – každý priestupok proti pravidlám potrestá vedenie akce diskvalifikáciou. Oznámenie musí byť prevedené neodkladne, ešte pred vyhlásením výsledkov. Účastník je tiež diskvalifikovaný pri chýbajúcej povinnej výbave, pre zlé zachádzanie so psom, pre hrubé správanie voči ostatným účastníkom, usporiadateľom či divákom, pre zjavný stav pod vplyvom alkoholických alebo omamných látok behom akcie, pre agresívne správanie psa voči iným psom a ľuďom apod. vážne priestupky.

5. Odvolanie – rozhodnutie vedenia akcie je pre danú akciu konečné a nenapadnuteľné.

TV si vyhradzuje právo zmeny pravidiel a súťažného poriadku MMDM bez predchádzajúceho upozornenia